مخروط نسبت کاهش

اصل مقاله (623 K)

سیستم های تصویر شبه مخروطی یا شبه استوانه ای متناسب با نسبت سطوح مخروطی و ... برای کاهش یا اصلاح الگوی انحراف یا تغییر شکل انجام گرفته است با برای...

دریافت قیمت

نسبت مخروطی یا باریک شوندگی (Taper Ratio یا λ) | هوافضای جوان

17 سپتامبر 2016 ... ٣- کاهش نسبت مخروطی وزن را کاهش میدهد. بنابراین اصلی ترین معیار تعیین نسبت مخروطی، توزیع برآ روی بال به شکل بیضوی می باشد.

دریافت قیمت

روانی روش کازاگرانده و مخروط نفوذ در تعیین حد ۀ مقایس خاک

کاهش. میزان رطوبت سبب کاهش ضخامت لایه یون مثبت و. افزایش برایند نیروهای میان دانه ها می شود. برای آنکه ... مخروط (بر حسب میلی متر)، نسبت به رطوبت خاک.

دریافت قیمت

(PDF) بهينه سازي راندمان حرارتي پره حرارتي مخروطي و مدل سازي توزيع ...

بهينه سازي راندمان حرارتي پره حرارتي مخروطي و مدل سازي توزيع دما براي با در ... در ساخت پره هايي به شكل مخروطي، در پروژه هاي صنعتي علاوه بر كاهش ميزان مواد اوليه...

دریافت قیمت

روش ناحیه اعتماد مخروطی برای مینیمم‌سازی تابع پیوسته ‌لیپ‌شیتز ...

ﺎده از ﺗﻘﺮﯾﺐ روش ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ، ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺪل ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻫﻤﻮار ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻧـﺎﻫﻤﻮار ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ. ﮔـﺮدد . ﺳـﭙﺲ .... در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻋـﺪم ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﯿﻦ. ﻣﺪل و ﺗﺎﺑﻊ...

دریافت قیمت

مخروط عدم اطمینان - مکانیزم

24 ژوئن 2017 ... مخروط عدم اطمینان (cone of uncertainty) توضیح دهنده بهبود مقدار عدم اطمینان ... در شروع پروژه، دانسته‌های ما درباره محصول یا نتایج کار به نسبت اندک است و ... و عدم اطمینان رو به کاهش می‌رود؛ زمانی که تمام ریسک‌های باقی‌مانده (residual risk)...

دریافت قیمت

بررسی عددی تأثیر آیرودیسک روی ضریب پسای آیرودینامیکی یک ...

5 مارس 2015 ... ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از آﯾﺮواﺳﭙﺎﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﮑﻮن دﻣﺎﻏﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ. ﺷﻮد،. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ... ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﯾﺮودﯾﺴﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎ. ﻟﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮك ﺗﯿﺰ .... ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ، آﯾﺮودﯾﺴﮏ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﺎ. ﻃﻮل.

دریافت قیمت

خصوصیات

الف- دای هایی که از آلیاژهای معمولی ساخته شده اند، نسبت به ساییدگی حساسند و ممکن است حفره هایی در دیواره منافذ دای ایجاد شود. ... دریل ها معمولاً قطر بیشتر و به شکل مخروطی هستند. کاهش ... کاهش طول مؤثر منافذ، قابلیت عبوردهی خوراک را افزایش خواهد داد.

دریافت قیمت

متن کامل (PDF)

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺮﻭﻁ ﺷﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، .... ﺣﻔﺮﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺸﺒﻚ ﻛﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺣﻔﺮﻩ ﺑﺎﺯ،...

دریافت قیمت

مقایسه کوپلر رزوه مستقیم و رزوه مخروطی - اتصالات مکانیکی سهند

... شده در بازار نسبت به ارزيابي و مقايسه آنها با يكديگر اقدام نموده و سپس نسبت به ... رزوه مستقيم حدود 30 % از طول كوپلر مخروطي كوتاهتر است كه درنتيجه باعث كاهش...

دریافت قیمت

اي ﭘﺮﺳﻴﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان و ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺗﻮﻓﺎي

28 آوريل 2009 ... ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻓﺎزاﻳﻲ، ﻫﻮﻟﻮﺳﻦ، ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ ﭘﺮﺳﻴﺎن، ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان. -1 ... اي ﭘﺮﺳﻴﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان و ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ آن در ﻫﻮﻟﻮﺳﻦ. 3 ..... ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دریافت قیمت

رفتار کمانشی پوسته‌های کامپوزیتی تقویت شده مشبک مخروطی تحت ...

22 ا کتبر 2014 ... ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن: ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺒﮏ. ﻣﺨﺮوﻃﯽ. ﺑﺎر. ﻣﺤﻮري. روش ﻣﻌﺎدل ..... ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ،. ﭘﺎﯾﺪاري ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. - 6.

دریافت قیمت

روش ناحیه اعتماد مخروطی برای مینیمم‌سازی تابع پیوسته ‌لیپ‌شیتز ...

ﺎده از ﺗﻘﺮﯾﺐ روش ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ، ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺪل ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻫﻤﻮار ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻧـﺎﻫﻤﻮار ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ. ﮔـﺮدد . ﺳـﭙﺲ .... در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻋـﺪم ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﯿﻦ. ﻣﺪل و ﺗﺎﺑﻊ...

دریافت قیمت

پس از درمان مانده یباق ی سپالز ی عوامل مرتبط با د ی بررس مخروط به ...

داخل اپ. ی. یتل. یال. سرو. ی. کس. به روش. مخروط. برداری. ) مطالعه طول. (ی. دکتر. زهره. ی. وسف ... مخروط برداری يا کونیزاسیون ..... کاهش میزان از دست رفتن خون و تسهیل عمل. 2، ..... در. مخروط برداری. با استفاده از. چاقو. نسبت به. روش. هايي. مانند. برداشتن با.

دریافت قیمت

روابط کمّی بین حجم مخروط افکنه ها و ارتباط آن با تکتوتیک فعّال (نمونه

ي. ﺑﺎﻻدﺳـﺖ آن. ﮔﺴـﻞ وﺟـﻮد دارد . ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴــﻚ ﻧﻘـﺶ اﺻــﻠﻲ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳــﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺣﺠــﻢ. ﻣﺨﺮوط. اﻓﻜﻨﻪ. ﻫﺎ. داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ. ي ...... ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ. اﺳـﺖ . راﺑﻄـﻪ.

دریافت قیمت

بررسی عددی سه بعدی الگوی جریان و تنش برشی بستر اطراف پایه های ...

ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ. ای ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﻣﻘﻄـﻊ. ﻣﺘﻐﯿﺮ در ارﺗﻔﺎع ﮐﻪ از دو ﻣﺰﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺳﺎزه. ای و. ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘـﺪاول. اﺳــﺘﻮاﻧﻪ. ای ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ ﻣــﯽ. ﺗﻮاﻧــﺪ راﻫﮕــﺸﺎی. ﭘﮋوﻫﺶ.

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮏ در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي، ﺗﻘﻄﯿﻊ و ﺗﺤﻮ ل ﻣﺨﺮوط - فصلنامه تحقیقات ...

8 مارس 2015 ... ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان روان آب، ﺑﺎر رﺳﻮﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ .... اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻآﻣﺪﮔﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻔﺮ ﻗﺎﺋﻢ رودﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴـﺎوي آن ﺑﺎﺷـﺪ، در.

دریافت قیمت

دره و ﻛﺮﻓﺲ ﻫﺎي ﮔﻮزل اﻓﻜﻨﻪ ﻣﺨﺮوط ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ در ﺛﺮ ﺆﻣ ﻋﻮاﻣﻞ - فصلنامه جغرافیا و ...

25 كانون الأول (ديسمبر) 1971 ... ﻣﺨﺮوط. اﻓﻜﻨﻪ. ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺮوط. اﻓﻜﻨﻪ. ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﻮﺿﻪ. ﻫﺎي ﺷﻜﻞ .... (Eid-Esc)+(Erd-Esc). Vf. ، ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻬﻨﺎي دره ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع آن،.

دریافت قیمت

روابط کمّی بین حجم مخروط افکنه ها و ارتباط آن با تکتوتیک فعّال (نمونه

ي. ﺑﺎﻻدﺳـﺖ آن. ﮔﺴـﻞ وﺟـﻮد دارد . ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴــﻚ ﻧﻘـﺶ اﺻــﻠﻲ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳــﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺣﺠــﻢ. ﻣﺨﺮوط. اﻓﻜﻨﻪ. ﻫﺎ. داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ. ي ...... ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ. اﺳـﺖ . راﺑﻄـﻪ.

دریافت قیمت

ي ﺑﺎ ﻫﺎ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﺪ

اﯾﻦ. ﭘﺎﯾﻪ. ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي. ﮐـﺎﻫﺶ. ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺮﯾﺎن رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒ. ﺗﺮي در ﺟﻠ. ﻮي ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد. ﻣﯽ .... ﺳﺎزه ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺴﺘﺮ اﻃﺮاف ﺳﺎزه ... ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺪﯾﺪه آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘ. وﻪ.

دریافت قیمت

تخمین ضریب فشار جانبي ماسه ها با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط در ...

در مورد کاهش تأثير شرايط مرزي، مطالعات فراواني انجام شده است که. از جمله آن، می توان ... دادند که هرچه اندازه ابعاد محفظه نسبت به قطر مخروط بزرگ تر باشد،. تفاوت بين...

دریافت قیمت

فصل4 سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری

ISO2768-f انجام عملیات سوراخ کاری مخروطی مطابق خواسته های نقشه با رعایت استاندارد. پیش نیاز و یادآوری ..... ایجاد سوراخ مخروطی با نسبت شیب 1:10 و استفاده از متۀ مخروطی و برقوی مخروطی به روش موضوع: برقوکاری دستی .... 4ـ کاهش حوادث. پرسش1.

دریافت قیمت

رفتار کمانشی پوسته‌های کامپوزیتی تقویت شده مشبک مخروطی تحت ...

22 ا کتبر 2014 ... ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن: ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺒﮏ. ﻣﺨﺮوﻃﯽ. ﺑﺎر. ﻣﺤﻮري. روش ﻣﻌﺎدل ..... ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ،. ﭘﺎﯾﺪاري ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. - 6.

دریافت قیمت

مخروط های زگر seger

گیری مدرن و تکنولوژی کنترل نیز قادر نبوده که اهمیت این مخروط ها را کاهش دهد. ... که مخروط ها در زاویه صحیح و در یک زاویه ورود نسبت به یکدیگر نصب شوند، شیب لبه...

دریافت قیمت

متن کامل (PDF)

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺮﻭﻁ ﺷﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، .... ﺣﻔﺮﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺸﺒﻚ ﻛﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺣﻔﺮﻩ ﺑﺎﺯ،...

دریافت قیمت

مخروط - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مخروط یکی از گونه‌های هرم است که قاعدهٔ آن دایره است. یک مخروط یک شکل هندسی سه‌بُعدی است که از پایهٔ تختش (سطح مقطع مخروط) به آرامی یا به سرعت (به سطح قاعده و...

دریافت قیمت

بررسی پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن گازی شکافدار ایران

16 ژوئن 2016 ... کاهـش ميـزان درصـد بـرش آب توليـدی شـده و زمـان رسـيدن مخـروط بـه دهانـه چـاه ... همچنيــن مشــخص شــد کــه افزايــش تخلخــل ماتريــس نســبت بــه تخلخــل.

دریافت قیمت

مقایسه کوپلر رزوه مستقیم و رزوه مخروطی - اتصالات مکانیکی سهند

... شده در بازار نسبت به ارزيابي و مقايسه آنها با يكديگر اقدام نموده و سپس نسبت به ... رزوه مستقيم حدود 30 % از طول كوپلر مخروطي كوتاهتر است كه درنتيجه باعث كاهش...

دریافت قیمت

بررسی تاثیر ضدعفونی کنندگی دکونکس 53 پلاس 5 و 10 درصد در ...

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﺎﻧـﺎل و ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از آﻟـﻮدﮔﻲ. ﻣﺠﺪد ﻛﺎﻧﺎل ﻃﻲ ... ﻛﻪ ﻣﺨﺮوط ﻫﺎي ﮔﻮﺗﺎﭘﺮﻛﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮﻟﻴﺰاﺳـﻴﻮن ﺑـﺎ روش ﻫـﺎي ﺣﺮارﺗـﻲ ..... اﺳﭙﻮر ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ.

دریافت قیمت

اختراع دوربین فوق سریع جدید؛ عکس برداری از تشکیل مخروط ماخ در ...

24 ژانويه 2017 ... زمانی که لیزر در داخل تونل سرعت بیشتری نسبت به صفحات می گیرد، شکل مخروطی مانند مخروط ماخ در پشت آن تشکیل می شود. گفتنی است تکنیک...

دریافت قیمت

تعمیر و اصلاح موتورهای روتور مخروطی در شرکت فولاد آلیاژی ایران(يزد)

دانش تعمیر و اصلاح موتورهای روتور مخروطی در شرکت فولاد آلیاژی ایران به عنوان ... جرثقیل‌ها، پرسنل کارگاه تعمیرات مرکزی آن را بر این واداشت تا نسبت به رفع خرابي ... خرابی موتورها ناشی از درگیری روتور و استاتور و در نهایت اسقاط شدن آنان، کاهش...

دریافت قیمت

ﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺧﺎك ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪل ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣ - مجله مدیریت خاک و ...

6 ژانويه 2013 ... ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻓﺎزﻫ. ﺎي ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز ﺧﺎك از اﻫﻤﯿ. ﺖ وﯾﮋه. اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . زﯾﺮا اﻓﺰاﯾﺶ. ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ. (. ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎز ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز. ) ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﺷﺪه و ﺑـﻪ.

دریافت قیمت

مخروط - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مخروط یکی از گونه‌های هرم است که قاعدهٔ آن دایره است. یک مخروط یک شکل هندسی سه‌بُعدی است که از پایهٔ تختش (سطح مقطع مخروط) به آرامی یا به سرعت (به سطح قاعده و...

دریافت قیمت

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻋﺪدي روش آﻫﻨﮕﺮي ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴ - ADMT Journal

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﺎﺷ. ﻴ. ﻨﻜﺎر. ي. ﺷﺪه از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ. ﻲ. دﻫﺪ .]1[. ﻋﻼوه ﺑﺮ ا. ﻦﻳ. اﻣﺮو. زه. ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي آﻫﻨﮕﺮي ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻗﻄﻌﺎت. آﻫﻨﮕﺮي ﺷﺪه، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻟﺐ، ﻛﺎﻫﺶ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ.

دریافت قیمت

مجله علمیژپوهشی مکانیک سازه اه و شارهاه - مکانیک سازه ها و شاره ها

کلمات کلیدی: فشار مویینگی؛ میکروستون مخروطی و میکروساختار کروی؛ تبخیر؛ نفوذپذیری. microstructures ... تبخیر کننده را کاهش داده، عملکرد تجهیز خنک کننده را. بهبود بخشند. ... خاصیت تخلخل بصورت نسبت حجم خالی به حجم کل در. سلول واحد...

دریافت قیمت

بررسی پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن گازی شکافدار ایران

16 ژوئن 2016 ... کاهـش ميـزان درصـد بـرش آب توليـدی شـده و زمـان رسـيدن مخـروط بـه دهانـه چـاه ... همچنيــن مشــخص شــد کــه افزايــش تخلخــل ماتريــس نســبت بــه تخلخــل.

دریافت قیمت