چگونه ساخت سیمان سازگار با محیط زیست مخرب

مقاله بتن های سازگار با محیط زیست - Civilica

محل انتشار: سمینار ملی بتن های سازگار با محیط زیست ... ارتقاء فناوری ساخت بتن با مصرف حداقل مقدار سیمان و افزایش دوام بتن در سال های اخیر مورد توجه اکثر دست...

دریافت قیمت

دکتر علی اله وردی - دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز تحقیقات سیمان

شیمی و فیزیک سیمان (کارشناسی)، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران ..... علی اله وردی، مهدی نعمت شهربابکی، پونه قره بیگلو، بررسی آثار مخرب سولفات ..... ساخت سیمان ارزان قیمت و سازگار با محیط زیست از مواد مکمل سیمانی، اداره ثبت...

دریافت قیمت

تاثیر اسید سولفوریک بر بتن زیست سازگار حاوی ... - تحقیقات بتن

20 جولای 1979 ... یق تاثیر مقادیر متفاوت پوزوالن سرباره ذغال سنگ و هچنین ترکیب درصد ... محیط سولفاته مورد بررسی قرار گرفت. ... پذیری،. کاهش. مدول. االستیسیته. و. افزایش. دوام. در برابر. عوامل. مخرب ... خصوصیات مکانیکی بتن، زیست سازگار بوده و تاثیر کمتری بر ... سیلیس مورد استفاده در این تحقیق ساخت شرکت فناوری.

دریافت قیمت

بهبود کيفيت سيمان استخوانی با نانو مواد طبيعی - عصرایران

28 ا کتبر 2015 ... ذرات هيدروکسی آپاتيت به عنوان افزودنی سازگار با استخوان يکی از اين ... بهبود خواص مکانيکی و زيست سازگاری در سيمان استخوانی ساخته شده در...

دریافت قیمت

ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن زغال‌سنگ در شمال ایران به روش ...

مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی در تابستان ۱۳۹۶ به منظور ارزیابی اثرات ... اثر مثبت ناچیز و در محیط بیولوژیکی پیامدهای منفی شدید و مخرب داشت بطوری ... واژه های کلیدی: ارزیابی، محیط زیست، ماتریس لئوپولد، معدن زغال سنگ. ... آن، راهکارهایی جهت ایجاد سازگاری بیشتر بیان ..... سیمان زاوه نشان داد که به تفکیک فازهای ساخت و.

دریافت قیمت

ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻨﻲ و اﻗ

اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮردﻧﻴﺎز، اﺟﺮا و ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع روﻳﻪ ﻫﺎ. ﻣﺘﺪاول ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن در ﻛﺸﻮر، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ. روﺳﺎزي ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در ... ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮي، ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻋﺪم ...... روﺳﺎزي ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎﻳﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ..... ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﺎیﺵﺎﺗ ﻏیﺭ ﻣﺧﺭﺏ. 3.

دریافت قیمت

اثرات زیست محیطی صنعت بتن و نقش بازیافت آن در محیط زیست

چگونگی تخریب بتن و بازگشت مواد حاصل از تخریب آن به طبیعت و محیط مورد بررسی ... سازگار. با. محیط. زیست. بوده. و. ضمن. کاهش. اثرات. مخرب. زیست محیطی. این.

دریافت قیمت

تأثیر نسبت محلول قلیایی به سرباره بر نفوذپذیری بتن قلیا‌فعال ...

یکی از راهکارهای تولید بتنی سازگار با محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مرتبط با ... به‌عنوان طرح کنترل برای مقایسه و ارزیابی با بتن قلیا‌فعال سرباره‌ای ساخته شد.

دریافت قیمت

1082 K

15 ژوئن 2011 ... ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ در ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ؛ رﻣﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻃﺎﻫﺮ ... آﻫﻜﻲ ارزان، در دﺳﺘﺮس. و ﺑﺎ دوام در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. رﻣﺰ. ﻨﻪﻳ. ﺳﺎزﮔﺎر. ي. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘ. ﻲ ... اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ... زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺨﺮب، آب ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﺧﻮرﻧﺪه، ﺳﻴﻼب ﻫﺎ و. اﻣﻮاج.

دریافت قیمت

مقاله بتن و محیط زیست - Civilica

طی دهه گذشته محیط زیست به نگرانی اصلی جوامع بشری تبدیل شده است. ... بالاخره چگونگی تخریب بتن و بازگشت مواد حاصل از تخریب آن به طبیعت و محیط مورد ... آمریکا در سال 2001 به عنوان الگوواره جدید در صنعت ساخت و ساز مورد توجه قرار گرفت. ... اشاره نماید که سازگار با محیط زیست بوده و بتواند ضمن کاهش اثرات مخرب کاربرد این...

دریافت قیمت

اﻧﺴﺎن، ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﭼﮕﻮﻧﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮان. از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛ. ﺮد ؟ ٩. ٢. –. ﺗﻌﺮﻳﻒ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن. ١١. ٢. –. )١. ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ..... ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ. آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ... ﮔﭻ. ﺳﺎزي و ﺳﻴﻤﺎن. ﺳﺎزي. در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي. ﺑﺰرگ. ، ). ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ. و آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ. ﺧﻮدروﻫﺎ ...... اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺷﻲء ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺼﻮد روح اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و از ا ...... ﺳﺎزي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮب زﻳﺴﺖ.

دریافت قیمت

بررسی اثرات زیست محیطی صنعت سیمان و راهکارهای کاهش آن ...

اين رشد و آگاهي منجر به اجرای قوانين محدودتری در ارتباط با محيط زيست شده است . ... آلودگي و اثرات مخرب زيست محيطي آنان خواهد شد و سپس راهحلهايي در جهت کنترل ..... اين نوع سيمان برای مصارف عمومي در ساخت مالت يا بتن به کار مي رود و با نشانه (پ . ...... اين کارها ، باعث توليد سيمان اقتصادی تر و سازگاری بيشتر با محيط زيست...

دریافت قیمت

مقاومتی روسازی بتن غلتکی مشخصات پودر پسماند زغالسنگ بر تأثیر

پسماند تخلیه شده در طبیعت آثار مخرب زیست. محیطی را ... )ترکیب سیمان و پودر پسماند زغالسنگ( مورد بررسی خصوصیات مکانیکی. ) .... ساخته. شد. نمونه. ها پس. ازگذشت. 24. ساعت از زمان بتن. ریزی در حمام آب با. دمای. 25 .... های سازگار با محيط زیست بهره.

دریافت قیمت

پاورپوینت بتن ژئوپلیمری خواص و کاربرد آن - یک دو سه پروژه

توجه به اثرات مخرب زیست محیطی تولید این ماده، از جمله سهم حدود ۷ درصدی انتشار گاز ... سیمان پرتلند ساخته می شوند و لذا در رده های بالای سازگاری با محیط زیست هستند. از این رو یکی از راهکارهای تولید بتنی سازگار با محیط زیست کاهش مصرف OPC یا...

دریافت قیمت

سمینار ملی بتن های سازگار با محیط زیست - 23 اردیبهشت 1395

موضوعات: کامپوزیت های سیمانی سازگار با محیط زیست مصالح بازیافتی توسعه ... های زیست محیطی نیز می گردد که نقش مخرب تولید آن را بیش از پیش نمایان می سازد. ... مسابقه بازآفرینی محور شهری طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران- تبریز. ×.

دریافت قیمت

بتن سبز سازگار با محیط زیست - همیار ناظر

13 جولای 2015 ... ایجاد بتن ساختمان سازگار با محیط زیست تحت نام بتن سبز مخلوط توسط محققان ... هنگامیکه بحث ساخت سازه مطرح می شود پیمانکاران وتوسعه دهندگان...

دریافت قیمت

Page 1 ضرورت اجرای ساختمان سبز در ایران و مقایسه ی آن با ساختمان ...

طراحی سایت پایدار، حفاظت و صرفه جویی آب، کنترل ... محیط زیست و کاهش اثرات مخرب بر آن و نقش ساختمان های کنونی در تولید آلاینده ها و صدمه زدن به سلامتی انسان ها مطرح می شود. ... سبز احداث ساختمان های سازگار با محیط زیست و حفظ انرژی است. .... سفال و کاشی و سرامیک، سنگ ساختمانی سنگدانه سیمان و فرآورده های آن؛ آهک، گچ و فرآورده...

دریافت قیمت

نقش مصالح بومی در معماری پایدار از دیدگاه زیست‌محیطی

14 ژوئن 2014 ... ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺟﺮ ﺳﻔﺎل، ﺳﻨﮓ ﭘﻼك، ﮔﭻ، ﺳﯿﻤﺎن. ، ﻓـﻮﻻد. و ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﺮﯾـﺐ. ﺑﻪ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻣﺤـﯿﻂ. زﯾﺴـﺖ و...

دریافت قیمت

ﻣﺼﺎﻟﺢ دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

5. ﺑﺮاﺑﺮ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﺳﺖ و روزاﻧﻪ. 40. ﻫﺰار ﺗ. ﻦ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘ. ﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، در. ﺣﺎﻟﯽ ... ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ. اﺳﺖ. ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ وارد ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻪ دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ... اﮐﻮ ﺳﯿﻤﺎن. ) اﻣﯿﮏﺮ، ﺳ. ﺷﯿﺸﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺎﯾﻌﺎت .]3[ .cementechnology.ir cement technology magazine, tel: 021-22883306 ... ﺑﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﺨﺮب ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﯽ. ﺑﺎﺷﺪ،.

دریافت قیمت

اﻧﺴﺎن، ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﭼﮕﻮﻧﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮان. از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛ. ﺮد ؟ ٩. ٢. –. ﺗﻌﺮﻳﻒ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن. ١١. ٢. –. )١. ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ..... ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ. آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ... ﮔﭻ. ﺳﺎزي و ﺳﻴﻤﺎن. ﺳﺎزي. در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي. ﺑﺰرگ. ، ). ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ. و آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ. ﺧﻮدروﻫﺎ ...... اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺷﻲء ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺼﻮد روح اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و از ا ...... ﺳﺎزي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮب زﻳﺴﺖ.

دریافت قیمت

بتن سبز؛ بتن سازگار با محیط زیست - civilidea

27 سپتامبر 2015 ... ... استفاده از مواد سازگار با محیط زیست در ساخت ساختمان های سبز، محققان ... با اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از آلودگی هوا در کارخانجات سیمان است،...

دریافت قیمت

نقش مصالح بومی در معماری پایدار از دیدگاه زیست‌محیطی

14 ژوئن 2014 ... ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺟﺮ ﺳﻔﺎل، ﺳﻨﮓ ﭘﻼك، ﮔﭻ، ﺳﯿﻤﺎن. ، ﻓـﻮﻻد. و ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﺮﯾـﺐ. ﺑﻪ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻣﺤـﯿﻂ. زﯾﺴـﺖ و...

دریافت قیمت

بتن سبز؛ بتن سازگار با محیط زیست - civilidea

27 سپتامبر 2015 ... ... استفاده از مواد سازگار با محیط زیست در ساخت ساختمان های سبز، محققان ... با اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از آلودگی هوا در کارخانجات سیمان است،...

دریافت قیمت

اثرات زیست محیطی صنعت بتن و نقش بازیافت آن در محیط زیست

چگونگی تخریب بتن و بازگشت مواد حاصل از تخریب آن به طبیعت و محیط مورد بررسی ... سازگار. با. محیط. زیست. بوده. و. ضمن. کاهش. اثرات. مخرب. زیست محیطی. این.

دریافت قیمت

مقاله بتن های سازگار با محیط زیست - Civilica

محل انتشار: سمینار ملی بتن های سازگار با محیط زیست ... ارتقاء فناوری ساخت بتن با مصرف حداقل مقدار سیمان و افزایش دوام بتن در سال های اخیر مورد توجه اکثر دست...

دریافت قیمت

عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در ... - مهندسی عمران مدرس

این روش طراحی حاکی از آن بود که افزودن الیاف تقریواً باعث کاهش ضخامت دال به میزان %. 22. می. شود ... عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی.

دریافت قیمت

بررسی اثرات زیست محیطی صنعت سیمان و راهکارهای کاهش آن ...

اين رشد و آگاهي منجر به اجرای قوانين محدودتری در ارتباط با محيط زيست شده است . ... آلودگي و اثرات مخرب زيست محيطي آنان خواهد شد و سپس راهحلهايي در جهت کنترل ..... اين نوع سيمان برای مصارف عمومي در ساخت مالت يا بتن به کار مي رود و با نشانه (پ . ...... اين کارها ، باعث توليد سيمان اقتصادی تر و سازگاری بيشتر با محيط زيست...

دریافت قیمت

مقاله بتن و محیط زیست - Civilica

طی دهه گذشته محیط زیست به نگرانی اصلی جوامع بشری تبدیل شده است. ... بالاخره چگونگی تخریب بتن و بازگشت مواد حاصل از تخریب آن به طبیعت و محیط مورد ... آمریکا در سال 2001 به عنوان الگوواره جدید در صنعت ساخت و ساز مورد توجه قرار گرفت. ... اشاره نماید که سازگار با محیط زیست بوده و بتواند ضمن کاهش اثرات مخرب کاربرد این...

دریافت قیمت

محصوالت فناوری نانو در حوزه محیط زیست - ستاد توسعه فناوری نانو

6| رفع آلودگی های محیط زیست با استفاده از فناوری نانو. فناوری های ... فناوری نانو به مجموعه فناوری های مربوط به ســاخت و دســت کاری مواد در ابعاد کمتر از 100 نانومتر، روش های شناسایی و ... قبیل سیمان، ذغال ســنگ، ذوب آهن، کارخانه ها و کارگاه های بزرگ تراشکاری ... داد بدون آنکه خود نانو مواد اثرات مخرب زیست محیطی برجای بگذارند. 6.

دریافت قیمت

مصالح ساختمانی - خونه ساز

راهنمای جامع و گسترده ای برای انتخاب مصالح ساختمانی در طراحی سازگار با محیط زیست برای ... سنگدانه ها می توانند کمترین اثرات مخرب زیست محیطی را داشته باشند، در ... بلوک سیمانی یا بلوک بتنی از اختلاط سیمان و آب با شن ریزدانه و ماسه یا دیگر...

دریافت قیمت

مقاله تحلیلی: تولید بتن سازگار با محیط زیست با تکنولوژی متحول ...

وی که یک مهندسی مواد است ، تکنولوژی با انرژی کارآمد برای استفاده در تعدادی از محصولات از جمله بتن ... ساخت و ساز سازگار با محیط زیست، Eco Friendly Construction.

دریافت قیمت

لیکا در محیط زیست - مصالح ساختمانی در مشهد

انواع سیمان .... به عنوان نمونه،‌نوفه یکی از آلاینده‌های مهم محیط زیست است که با کاربرد مصالح عایق صوت می‌توان آن را کاهش داد و یا حتی کاملاً از محیط حذف نمود. ... تولید کمترین اثر مخرب را بر طبیعت دارد و فرآورده نهایی نیز سازگار با طبیعت است. ... و صنایع گوناگون، ساخت تأسیسات پالایشگاه فاضلاب را گریزناپذیر ساخته است.

دریافت قیمت

بررسی جایگاه مصالح در نمای شهری تهران با استفاده از رویکرد توسعه ...

از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی، گستره طراحی و ساخت ساختمان ها در زمینه مصالح کارآمدتر و پربازده هر روز شاهد ... از اثرات مخرب و مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار باید راه حلی برای استفاده از مصالح ساخت بشر ارائه شود. ... ساختمان بررسی شده است و به این ترتیب میزان سازگاری با محیط زیست و پایداری ..... سیمان پرتلند با ۶۴-۷۳ درصد خاکستر.

دریافت قیمت

مقاله تحلیلی: تولید بتن سازگار با محیط زیست با تکنولوژی متحول ...

وی که یک مهندسی مواد است ، تکنولوژی با انرژی کارآمد برای استفاده در تعدادی از محصولات از جمله بتن ... ساخت و ساز سازگار با محیط زیست، Eco Friendly Construction.

دریافت قیمت

مکمل بتن | شیمی ساختمان آبادگران - صنایع شیمی ساختمان آبادگران

این ماده علاوه بر بالا بردن اسلامپ بتن در زمان ساخت بتن باعث رفع جذب آب و قطع نفوذ ... انسانی که در فرآیند ساخت بتن فعالیت می‌کنند همواره از دغدغه‌های زیست محیطی و ... پمپاژ و كاهش استهلاك تجهيزات بتن ريزی; سازگاری با انواع سیمان های پرتلند ... از نفوذ يون كلر و ساير یونهای مخرب شیمیایی به داخل بتن; کاهش احتمال بروز پدیده...

دریافت قیمت

تولید بتن های سازگار با محیط زیست در دستور کار

به نقل از صما نیوز : معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وقتی تولید بتن و تولید ... ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در اجلاس پاریس تا سال ۲۰۲۵ و چگونگی استفاده از سیمان و ... بتن نسبت به دیگر سازه‌ها دوستداری و سازگاری بیشتری با محیط‌زیست دارد.

دریافت قیمت