استفاده از خاکستر بادی در سال 2011

ارزیابی دوام و پایداری خاک‌های رسی تثبیت شده با آهک هیدراته در مجاورت

3 ا کتبر 2014 ... ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ. (. ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ) /. ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ. /. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ﻫﻔﺘﺎﺩ. ﺳﻭ. ﻮﻡ. /. ﭘﺎﻳﻴﺰ ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﮎ. ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺰﺩﺍﻧﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ .... ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺎﮎ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻫـﮏ ﻫﻴﺪﺭﺍﺗـﻪ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .... ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎﺩﻱ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑـﻪ. ﻫﻤـﺮﺍﻩ ...... 2011. Stabilization of expansive soils for use in construction.

دریافت قیمت

اصل مقاله (818 K) - مجله تحقیقات دامپزشکی

در دوزهای مصرفی، استفاده همزمان از مس و الیگوساکارید مانان نیز اثر مثبتی بر صفات مورد بررسی در جوجه های گوشتی نداشت ..... 15 و همکاران در سال 2011 با بررسی اثر.

دریافت قیمت

اصل مقاله (1040 K) - نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

های متفاوتي از سيمان، والستونيت و خاکستر بادی. استفاده شده ... درصد سيمان با خاکستر بادی و. 10. درصد ... عنوان جايگزين مصالح سيماني در بتن روسازی استفاده کردند. .... خواص. مکانيکي بتن سبک به. کمک شبکه. های عصبي ارائه نمود. در سال. 2011.

دریافت قیمت

وب سایت رسمی دکتر دیواندری - مقاله های پذیرفته شده در کنفرانس ها و ...

1- ارائه مقاله ای در سال 2011 در دانشگاه Liverpool John Moores University تحت عنوان: ... 7- "بررسی استفاده از ضایعات شیشه ای به عنوان فیلر در مخلوط آسفالتی گرم"، دومین ..... 42- "بررسی آزمایشگاهی اثر خاکستر بادی بر عملکرد آسفالت متخلخل...

دریافت قیمت

254 K - تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران - سازمان تحقیقات

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: ﻓﺮوردﯾﻦ. 1394. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: ﻣﺮدا. د. 1394. ﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ... درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ، ﻣﻮاد ﻓﺮار، ﮐﺮﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ، داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺣﺠﻤﯽ، ﻧﻘﻄﻪ ذوب و ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ..... ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﭘﯿﺖ. ، از. روش ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ. 5. ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ. Boundy. و ﻫﻤﮑﺎران. (. 2011. ) ..... ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدي. 1. د. ر ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﯽ و ﮐﺎﻫﺶ. ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫـﺎ ﻣـﯽ. ﺷـﻮد. ﮐـﻪ.

دریافت قیمت

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺤﻞ، ﺑﺎ اﻓﺰودن

ﮐﻒ ﻗﯿﺮ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﺳﯿﻤﺎن،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدي، ﺳﺮﺑﺎره ﮐﻮره. -1 ... اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ در ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ روش ﺳﺮد، ﮐﺎري ﻧﻮ و ﺑﺪﯾﻊ ﻣـﯽ ... دﮐﺘﺮ ﻧﯿﺎزي، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﻠﯿﻠﯽ و اﻣﯿﺪ ﺷﯿﺨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳـﯽ ﻣﺸـﻬﺪ در ﺳـﺎل ..... 2011, “A parametric study on the laboratory fatigue characteristics of recycled...

دریافت قیمت

دریافت

18 ا کتبر 2015 ... ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺎك ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت روزاﻓـ. ﺰون ﻧﺎﺷـﯽ از اﺳـﺘﻔﺎده ﺳـﻮﺧﺘﻬﺎي ... ﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧـﺮژي ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ رﺳـﻮب ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮ و. ﺧـﻮردﮔﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ .... ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد. [3]. ﻇﺮﻓﯿﺖ. اﻧﺮژي. ﺑﺎدي. 20. درﺻﺪ. در. ﺳﺎل. 2011. اﻓﺰاﯾﺶ. داﺷﺘﻪ. ﺑﻪو. ﺣﺪود. 238. ﮔﯿﮕﺎوات.

دریافت قیمت

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﺷﻨﺒﻠﻴﻠﻪ و ﺮات ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻴﺗﻐﻴ زﻳﺴ

5 نوامبر 2014 ... ﺑﺎدي. 1*. ، اردﺷﻴﺮ ﻗﺎدري. 1. ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﺒﺎﻓﻲ. 1. ، اﺳﻜﻨﺪر زﻧﺪ. 2. ، ﻗﺮﺑﺎن ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪي. 3. ،. ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻣﻲ. 1 ... ﻏﻼف در ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻏﻼف، ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺳﻴﻼژ داﻧﻪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ داﻧﻪ. ،. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ..... دو ﺳﺎل. زراﻋﻲ. ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ ا. ﻧﺠﺎم ﺷﺪ و. ﺳﭙﺲ داده. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. دو ﺳﺎل ...... 2011(. ) ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در. ﻏﻼف و ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف در ﮔﻴﺎه ﻟﻮﺑﻴﺎ.

دریافت قیمت

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی برمیزان ... - ResearchGate

براز اولین بار در ژازن در سال. 1988. گ. سترا یافت .[4]. کارایی مورد نیاز براز استفاده موفق از این بتن شامل تغییر شتل زذیرز زیاد، قابلیت یبور و مقاومت مناس.

دریافت قیمت

ترازنامه انرژی سال 1392 - دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي

3 سپتامبر 2015 ... تولید و مصرف محصوالت حاصل از زغال. سنگ. 44. -6 ...... افزايش متوسط قیمت جهانی نفت خام سبك و سنگین ايران در سال. 2011. نسبت به ..... /1. 10181. مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجديدپذير )آبی، بادي، خورشیدي و بیوگاز( جهت تولید برق. ...... سنگ، ميزان خاکستر، رطوبت، گوگرد و مواد فرار و قرارداد شرکت. ها با واحدهاي...

دریافت قیمت

ارزیابی خواص مهندسی بتن خودتراکم توانمند حاوی سیمان آمیخته

بتن خود‌تراکم نخست در سال 1986 توسط H.Okamura در ژاپن پیشنهاد شد و در سال 1988 این ... از مهم‌ترین مواد جایگزین مورد استفاده در بتن خود‌تراکم، میکرو‌سیلیس، خاکستر بادی، سر‌باره کوره آهن گد‌ازی و خاکستر پوستة شلتوک برنج می‌باشند. ..... of self compacting concrete ,Cement & Concrete Composites, 33, 771–776, 2011.

دریافت قیمت

اصل مقاله

29 مه 2016 ... ﺗﺎ ﺳﺎل. 1389. ،. 14960. ﻓﻘﺮه. آﺗﺶ. ﺳﻮزي ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ. 157121. ﻫﮑﺘﺎر در ﺟﻨﮕﻞ. -. ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر ... ﺳﻮزي اﻓﺰاﯾﺶ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ در دﺳﺘﺮس، ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ .... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد. در اداره ﻣﻨـﺎﺑﻊ ..... اﯾﺠﺎدﺷﺪه، از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﯾﺎ در اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎدي. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ... 2011(. و. اﮐﯿﻨﺴﯽ. ) 2006(. ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺧﺎك. در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ.

دریافت قیمت

Untitled - دانشکده‌ عمران‌ دانشگاه‌ علم‌ و صنعت‌

کاهـش منابـع و مخـازن تجدیـد ناپذیـر و همچنیـن اسـتفاده بـی رویـه از منابـع، بـدون درنظـر گرفتـن آسـیب هـای وارده بـه محیـط ..... سـال 2005 بـه 53 میلیـون و 67 مـگاوات در سـال 2011 رسـید. ...... خاکســتر بــادی، عملكــرد ایــن مــاده در بهبــود کیفیــت بتــن و.

دریافت قیمت

مقدمه ای بر مواد مکمل سیمانی - بخش 1

ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ در ﺳـﺎل ﺑﺮﺳـﺪ ... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ. از ﻣﻮاد ﻣﻜﻤﻞ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﺻﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎرﭘﺬﻳﺮي ﺑﻬﺘﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم ... ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎدي. (FA). ، ﺳﺮﺑﺎره ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻛﻮره ﺑﻠﻨﺪ. (. GBFS. ) و ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﭘﻮزوﻻن. ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻞ ..... properties, Construction and Building Materials 25, 2011.

دریافت قیمت

اصل مقاله (1040 K) - نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

های متفاوتي از سيمان، والستونيت و خاکستر بادی. استفاده شده ... درصد سيمان با خاکستر بادی و. 10. درصد ... عنوان جايگزين مصالح سيماني در بتن روسازی استفاده کردند. .... خواص. مکانيکي بتن سبک به. کمک شبکه. های عصبي ارائه نمود. در سال. 2011.

دریافت قیمت

ایستادگی در برابر زلزله با نوعی بتن جدید+فیلم - ایسنا

14 ا کتبر 2017 ... "خاکستر بادی"(fly ash) از استخراج گازهای خروجی کوره‌های آتش با سوخت زغال و ... بلوک‌های بتنی سنتی استفاده شد و بعد از آن با شبیه‌سازی لرزه‌هایی با قدرت و بزرگی 9.1 ... این همان زلزله‌ای است که در سال 2011 در ژاپن به وقوع پیوست.

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳ - Aquatic Commons

28 ژانويه 2016 ... ﺑﺎدي ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﺳﺦ. ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ. اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺰاء ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ...... ﺑﻮده اﺳﺖ. Al-dohail. و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل. 2011. اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس اﺳﻴ. ﺪوﻓﻴﻠﻮس ..... ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ. > 12. اﻳﻦ ﻏﺬا ﺣﺎوي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫ. ﻲ ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ، ﮔﻨﺪم ، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ...

دریافت قیمت

تجزیه و ترکیب الکتریسیته - هفته نامه تجارت فردا

15 سپتامبر 2018 ... در سال‌های اخیر، استفاده از انرژی بادی در سراسر جهان،، رشد چشمگیری داشته است. ... انفجار نیروگاه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن در سال 2011 به دلیل زلزله و سونامی یکی از ... کنترل و دفع خاکستر نقش مهمی در حفظ تعادل محیطی ایفا می‌کند.

دریافت قیمت

دانلود مقالات ISI خاکستر بادی یا فلای اش: 2525 مقاله isi انگلیسی + ...

به طور کل استفاده از خاکستر بادی کاهنده قابل توجه دی اکسید کربن است. ... چاپ جدید از "خواص مواد تثبیت خاک از خاکستر به دست آمده 11 سال پس از بازرویشی حفاری...

دریافت قیمت

پایگاه اطلاع رسانی عصر ساختمان - ایستادگی در برابر زلزله با نوعی ...

14 ا کتبر 2017 ... "خاکستر بادی"(fly ash) از استخراج گازهای خروجی کوره‌های آتش با سوخت زغال و ... بلوک‌های بتنی سنتی استفاده شد و بعد از آن با شبیه‌سازی لرزه‌هایی با قدرت و بزرگی 9.1 ... این همان زلزله‌ای است که در سال 2011 در ژاپن به وقوع پیوست.

دریافت قیمت

بتن هوادار اتوکلاوشده، ایمن برای انسان و دوستدار محیط زیست - پرین بتن

تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۴بتن هوادار اتوکلاو شدهمنبع: ماهنامه کنترل کیفیت ... که با استفاده از انواع تکنولوژی ها و فرمول ها (AACخاکستر بادی و ماسه) در کشور لهستان ... 1ژانویه 2011 – موسسه سرامیک ها و مصالح ساختمانیICiMB، مرکز تحقیقات بتن CEBET) و...

دریافت قیمت

بررسي آزمايشگاهي تأثير نانو رس و خاكستر بادي بر مقاومت فشاري ...

5 ژوئن 2016 ... سال. سوم. ،. شماره. ،١. بهار. ١٣٩٥. ٣٨. بررسي آزمايشگاهي تأثير نانو رس و خاكستر بادي بر مقاومت ... مﻼت ماسه سيمان داراي خاكستر بادي و نانو رس توام، بترتيب افزايش ... مﺼرف. ترين. مﺼالﺢ ساختماني است. كه. ويژگي اصلي. آ. ن ارزان بودن و د ...... for Aggregate for Masonry Mortar”; ASTM C144. .(2011). [. ١٢. ] آ. ام. نويل.

دریافت قیمت

خاکستر بادی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گروه صنعتی دیرک از کشور انگلستان در سال ۲۰۰۱ وارد صنعت تولید خاکستر بادی ... خاکستر بادی به عنوان یک پوزولان به منظور ارتقاء مقاومت ترکیب خاک استفاده...

دریافت قیمت

ســیمـان حـفـاری - ستاد توسعه فناوری نانو

ســيمان پرتلنــد مهم تريــن مــاده مــورد اســتفاده در ســيمانكاری چاه هــای نفــت و گاز اســت. ..... تاكنـون رونـد افزايشـی خـود را در قالـب 3 مقالـه در سـال 5 ،2011 مقالـه در سـال .... كربنــی، نانوفيبــر كربنــی، نانوفيبــر ســلولز، خاكســتر بــادی يــا مخلوطــی از...

دریافت قیمت

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﺴﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﻳﻦ - myExperiment

و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ. [7]. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﻨﻨ .ﺪ. از ﺳﺎل. 1980. ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎ. ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻮﻳﻦ آﻏﺎز و در ﺳﺎل. 1990. وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺷﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ... ﻓﺸﺎر ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدي ﻣﺘﻮرم در اﻣﺘﺪاد ﻳﻚ ﺑﺰرﮔﺮاه در ﺻﺤﺮاي. Taklimalan.

دریافت قیمت

بررسی تاثیر دمای گرماکافت بر خصوصیات شیمیایی بیوچار حاصل ...

1 دسامبر 2016 ... ،2011 تعیین گردید )16(. .... در این تحقیق امکان سنجی استفاده از خاکستر باگاس حاصل از مزارع ... باگاس تولید شده در ایران، می تواند آن را جایگزین خاکستر بادی در ... بتن در سال 1924 در کشور آلمان توسط بیگل گزارش شده است.

دریافت قیمت

مقاومتی روسازی بتن غلتکی مشخصات پودر پسماند زغالسنگ بر تأثیر

(Hailu, 2011) . استفاده از مصالح پسماند همچون خاکستر. بادی سبب. کاهش جذب. آب .... سال. 2013. پسماند. زغالسنگ. بعنوان ریزدانه. ی جایگزین ماسه در بتن. بلوکی.

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞ زﻣﺎن و درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط آﻫﮏ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدي ﺑﺮ ﺧﻮاص - مهندسی عمران مدرس

... در ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ. -3. اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰي [email protected] . ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ... اﺳﺘﻔﺎده. از ﻣﻮاد ﭘﻮزوﻻﻧﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮ ﺑـﺎدي، ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﻮاد. اﻓﺰوده. ﺷﺪه. (. آﻫﮏ. ) را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . آﻫﮏ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ..... Vol.11, No.3, Automn 2011. 123. «Research...

دریافت قیمت

بررسي آزمايشگاهي تأثير نانو رس و خاكستر بادي بر مقاومت فشاري ...

5 ژوئن 2016 ... سال. سوم. ،. شماره. ،١. بهار. ١٣٩٥. ٣٨. بررسي آزمايشگاهي تأثير نانو رس و خاكستر بادي بر مقاومت ... مﻼت ماسه سيمان داراي خاكستر بادي و نانو رس توام، بترتيب افزايش ... مﺼرف. ترين. مﺼالﺢ ساختماني است. كه. ويژگي اصلي. آ. ن ارزان بودن و د ...... for Aggregate for Masonry Mortar”; ASTM C144. .(2011). [. ١٢. ] آ. ام. نويل.

دریافت قیمت

Journal Archive - Articles

استفاده از خاکستر تهیه شده از پوسته بادام جهت حذف رنگ اسید رد 18 از محیط آبی ...... ساخت کتابخانه ی آنتی بادی تک دمین شتری بر ضد آنتی ژن های سلولی سرطان سینه ..... دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پایگاه ISI-SCIE تا پایان سال 2011 میلادی بر...

دریافت قیمت

توسعۀ یک روش تحلیلی برای بهینه¬سازی طرح اختلاط بتن خود¬تراکم ...

بتن خودتراکم از بتن¬های نوین پر¬کاربرد در دو دهه اخیر می¬باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه روشی جدید برای ارائه نسبتهای بهینه و مناسب مصالح مصرفی بتن خودتراکم...

دریافت قیمت

توسعۀ یک روش تحلیلی برای بهینه¬سازی طرح اختلاط بتن خود¬تراکم ...

بتن خودتراکم از بتن¬های نوین پر¬کاربرد در دو دهه اخیر می¬باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه روشی جدید برای ارائه نسبتهای بهینه و مناسب مصالح مصرفی بتن خودتراکم...

دریافت قیمت

بررسی روش¬های تبدیل کائولن به متاکائولن و ... - انجمن بتن ایران

15 نوامبر 2017 ... را در سال. های. اخیر به. خود جلب. کند. با استفاده از متاکائولن مشابه با بق. یه پوزو. النهای طبیعی و ..... مقاومت کمتری. برخوردار. است منتها بتن حاوی خاکستر بادی به دلیل گردگوشه ..... 2011 Aug 31;18(4):906-12. [15] Rasmussen KE...

دریافت قیمت

متن کامل (PDF) - نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا

19 مارس 2014 ... ﺑﺎﺷﻨﺪ . دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ. ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا، در ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎه. ﻫﺎي ﺳﺎل. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﻦ. 37 .... اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. 25. % ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدي ﺟﺰء. اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮح ...... September. 7-BS 1881 part 122, (2011), Testing concrete.

دریافت قیمت

اصلاح و به سازی خاک های رمبنده - نشریه زمین شناسی مهندسی

های رمبنده با آهک، آهک و خاکستر بادی، سیمان، ..... با این حال ممکن است که استفاده از سیمان برای تثبیت خاک در شرایط کارگاهی مشکل .... زدن و آب شدن در اولین سال بهره ..... 6 (2011). 10. Hoan Ho M., Chan Ch., "Some mechanical properties of cement.

دریافت قیمت

خاک های متورم شونده گچ دار و روش های بهسازی آنها - معاونت فنی و عمران

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدي. ﺳﺮﺑﺎره. ﺳﯿﻤﺎن ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎ. ت. اﺧﺘﻼط دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي آﻫﮏ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﯽ ﺗﻮرم ... ﻣﺘﻮرم ﺷﻮﻧﺪه ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل. 1930 .... ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدي. ﺳﺮﺑﺎره. ﺳﯿﻤﺎن ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎ. ت. اﺧﺘﻼط دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي آﻫﮏ. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮزوﻻن. ﻫﺎي. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .... [Laird, 2006; Ferrage et al., 2007; Holmboe et al., 2011]...

دریافت قیمت